Avtalevilkår for Dovre Media

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Opataris AS med org.nr. 921 686 080 MVA («Tilbyder»).

Avtalen er regulert av kjøpsloven hvis du som Kjøper representerer et foretak, og av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven hvis Kjøper er en privatperson.

Det samlede avtalegrunnlaget utgjøres av informasjonen som er gitt i pristilbudet og ordrebekreftelsen, sammen med denne Avtalen og eventuell annen skriftlig informasjon som er gitt av Tilbyder før Kjøper har bekreftet ordren.

Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt, er det ordrebekreftelsen og denne Avtalen som gjelder.

Avtalen er bindende for begge parter i det øyeblikket Kjøper har bekreftet bestillingen ved å godkjenne pristilbudet. Det blir sendt ut ordrebekreftelse.

Ved bestilling godkjenner du at vi bruker og lagrer informasjonen om Kjøper som du sender inn, i tråd med personvernavtalen, slik at vi kan levere og fakturere for tjenesten som avtalt.

1. Tjenesten

Tilbyder yter en Tjeneste som inkluderer skreddersydd grafisk formgiving, koding av nettsider, tilrettelegging for SEO-optimalisering, publisering, drift og forvaltning av nettsider, samt administrasjon av domener og e-postsystemer for Kjøper. I tillegg tilbys forbedringer av eksisterende nettsider, feilrettinger, tekstproduksjon, foto og fotoredigering, illustrasjoner, digital markedsføring o.l.

Nettsiden leveres og faktureres basert på et pristilbud og en eventuell etappeplan med avtalt(e) leveringsdato(er). Leveringen forutsetter at oppdraget holder seg innenfor rammen av den opprinnelige oppdragsplanen. Kjøper må levere nettsidens innhold og gi tilbakemeldinger på Tilbyders oppfordring og forøvrig oppfylle sine forpliktelser iht. Avtalen uten vesentlige forsinkelser. Oppgaver som går ut over den opprinnelige planen må enten avtales i et separat pristilbud, i en skriftlig tilleggsavtale, eller faktureres i henhold til Tilbyders generelle timesats om ikke noe annet er avtalt.

For å kunne levere Tjenesten må Tilbyder få oversendt fra Kjøper alt nødvendig innhold til nettstedet, som f.eks. logo, bilder, tekst og video. Kjøper må også gi Tilbyder instruksjoner om hvordan innholdet skal organiseres på nettsiden. For eksisterende sider, eller sider som skal huses på Kjøpers eget webhotell, må Tilbyder få de nødvendige innlogginger for å kunne utføre arbeidet. Tilgang må gis så lenge kunde/leverandørforholdet pågår. Tilbyders medarbeider er bundet av streng taushetsplikt og kan signere konfidensialitetsavtale på Kjøpers forespørsel.

Serviceavtalen gjelder løpende programvare- og sikkerhetsoppdateringer, vedlikehold og forvaltning av nettsidemalen, og eventuelle andre periodiske eller forefallende gjøremål i tilknytning til den eksisterende funksjonaliteten på Kjøpers nettsted, som kan avtales spesielt. Avtalen faktureres forskuddsvis på abonnementsbasis, enten månedsvis eller årlig. Avtalen inkluderer et forhåndsavtalt antall minutter assistanse per måned fra tekniker/webdesigner som ikke naturlig dekkes av ordinær (gratis) kundeservice. Oppgavene kan være feilrettinger, justeringer, publisering av nytt innhold osv. Større oppgaver, og oppdrag som går ut over eksisterende funksjonalitet på nettstedet, skal avtales separat til prosjektpris, eller tilleggsfaktureres etter medgått tid.

Noen eksempler på ekstratjenester mot betaling:

2. Bestilling, priser og fakturering

Kjøper som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha den nødvendige fullmakten. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt mangler. Kjøper gir Tilbyder rett til å utføre kredittsjekk av Kjøper før endelig avtale inngås, for å vurdere hvilken fakturakreditt som kan ytes.

Priser på nettstedet og i pristilbud er oppgitt eks. mva.

Bestillingen er bindende og betalingsplikt foreligger idet pristilbud er endelig akseptert. Unntak er nevnt i punkt 3, «Angrerett og oppsigelse».

Et forskuddsbeløp tilsvarende inntil 30 prosent av netto prosjektpris blir fakturert og må være innbetalt før oppdraget startes. Tilbyder kan velge å fakturere utførte prosjektetapper fortløpende, avhengig av oppdragets størrelse og Kjøpers kredittrisikoprofil. Faktura for serviceavtale sendes første dag i ny måned etter ferdigstillelse av nettsiden og inkluderer dagene fra leveringsdatoen pro rata frem til månedsskiftet. Tilbyder gir rabatt ved halvårlig eller årlig forskuddsfakturering.

Hvis Kjøper ikke betaler etappefakturaer innen betalingsfristen, legges Tilbyders arbeid på is til oppgjør foreligger. Hvis Kjøper trenerer ferdigstillelsen av nettstedet, forfaller hele prosjektbeløpet til betaling 15 dager etter at Tilbyder skriftlig har konstatert treneringen overfor Kjøper, og senest på avtalt, endelig leveringsdato. Tilbyder holder tilbake leveringene til betaling foreligger. Fra betalingsdato har Tilbyder, med mindre partene er blitt enige om noe annet, inntil 15 dagers frist til å levere det nødvendige innhold eller gi de tilbakemeldinger som kreves for at prosjektet skal kunne ferdigstilles. Hvis trenering fortsetter ut over denne datoen, regner Tilbyder Avtalen som brutt og leverandørforholdet kan sies opp med umiddelbar virkning. Intet videre arbeid for Kjøper vil bli utført med mindre en ny prosjektkontrakt signeres.

Ekstratjenester Kjøper bestiller underveis faktureres i tillegg til prosjektprisen, eller som tillegg til den faste serviceavtalen. Ved større ekstraoppdrag kan reglene om forskuddsbetaling som nevnt over gjøres gjeldende. Aksept av eget pristilbud/kontrakt kan være påkrevd i noen tilfeller.

Timepriser og månedspriser relatert til løpende serviceavtaler kan reguleres med 30 dagers skriftlig varsel. Prisreguleringer skjer vanligvis ved inngangen til et nytt år, men kan unntaksvis skje til en annen tid på året hvis endringer i Tilbyders rammebetingelser gir høyere kostnader for Tjenesten.

Viktig kommunikasjon om kundeforholdet foregår via e-postadressen Kjøper har oppgitt i forkant av bestilling. Tilbyders e-postadresse som skal brukes til all kommunikasjon er post@dovremedia.no.

Forsinket eller manglende betaling av faktura gir Tilbyder rett til å kreve forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling og holde Kjøper ansvarlig for innkrevingskostnader etter inkassoloven, samt iverksette rettslig innkreving etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Kjøpers bruksrett til Tilbyders produserte materiale (helt eller delvis ferdigstilte designmaler, kodeverk osv.) forutsetter at det foreligger fullstendig oppgjør av hele prosjektprisen og eventuelle tilleggsfakturaer for ekstraarbeid (se forøvrig punkt 5).

3. Angrerett og oppsigelse

Kjøper kan angre bestillingen ved å sende e-post til Tilbyder fram til tidspunktet Tilbyder starter arbeidet. Gitt leveringens digitale natur gjelder ikke privatkunders angrerett etter angrerettsloven §22, bokstav n.

Serviceavtaler har en bindingstid på seks (6) måneder og oppsigelsestid på 30 dager for begge parter. Bindingstiden løper fra leveringsdato for den gjennomførte kontrakten, uavhengig av kalendermåned. Ved oppsigelse av kontrakten før bindingstiden går ut står Kjøper likevel ansvarlig for å betale resten av minimumsbeløpet. Tilbyder er på sin side ansvarlig for å levere avtalt service ut minimumsperioden.

Tilbyder skal kreditere evt. forhåndsinnbetalt beløp innen to (2) virkedager og annullere Avtalen hvis Kjøper avbestiller innen fristen, eller hvis nettstedet av årsaker som ikke er Kjøpers ansvar ikke kan leveres som avtalt. Verdien av eventuelt utført arbeid Kjøper ønsker å benytte seg av kan trekkes fra den krediterte summen. Ved oppsigelse av serviceavtale midt i en fakturaperiode skal Tilbyder kreditere restbeløpet som gjenstår fra og med den første dagen i en ny måned etter oppsigelsestidens utløp.

Ved feil og mangler som er Tilbyders ansvar, skal Kjøper melde fra og gi Tilbyder rimelig mulighet til å gjøre utbedringer.

4. Ansvar

Tilbyder tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser som oppstår på grunn av mangelfull eller treg kommunikasjon fra Kjøpers side. Tilbyder står ikke ansvarlig hvis nettstedet ikke kan produseres som følge av manglende informasjon/materiell/oppfølging/brukertilganger/etc. fra Kjøpers side. Kjøpers fulle betalingsforpliktelse står ved lag.

Tilbyder skal gjøre sitt beste for å tilpasse Kjøpers innhold (tekst, bilder, illustrasjoner osv.) til designmalen som er valgt, men kan ikke holdes ansvarlig hvis nettstedet får et noe annet uttrykk enn designutkastene på grunn av ulikt innhold. Det er til slutt Kjøpers ansvar å få tilpasset eget innhold best mulig til nettsidemalen for å få ønsket sluttresultat.

Kjøper står selv ansvarlig for innholdet på nettstedet sitt, og holder Tilbyder ansvarsfri for alle krav o.l. som eventuelt fremsettes fra tredjepart. Tilbyder står ikke ansvarlig for å rette opp problemer som oppstår som følge av endringer Kjøper eller tredjepart har gjort på nettsiden, men kan som oftest løse problemer mot timebetaling.

For nettsider som skal publiseres på Tilbyders systemer tolereres ikke innhold eller brukergrensesnitt som strider mot norsk lov, eller mot tredjepartsleverandørs regelverk. Hvis ikke Kjøper kan eller vil omarbeide innholdet, sies Avtalen opp med umiddelbar virkning, og Tilbyder fakturerer etter medgått tid for å dekke eventuelle ekstrautgifter.

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri ved feil, mangler, tekniske problemer, hacking, forsvunnet e-post o.l. Programvarekode og tjenester som oppdateres og vedlikeholdes av tredjepart kan føre til uforutsette feil som Tilbyder gjør sitt ytterste for å unngå/utbedre. Tilbyder forsøker å ordne opp innenfor rammen av fri kundeservice og inkluderte serviceminutter. Det kan i enkelte tilfeller bli nødvendig å fakturere ekstra tid som går med.

Kjøper er innforstått med at Tilbyder ikke holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for eventuelle skader, tap og krav som kan følger av Tilbyders levering av nettsideprosjekt med evt. tilhørende systemer, vedlikeholdsavtale, m.v., herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme og data.

Tilbyder står ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel strømbrudd, streik, naturkatastrofer, brann, vannskader, o.l.

Tilbyder handler alltid i god tro og gjør sitt ytterste for å gi best mulig rådgiving og informasjon og for å levere best mulig kode og oppsett for Kjøper, men fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser kodefeil (bugs), konfigureringsfeil o.l., samt feilaktig, mangelfull eller manglende informasjon til Kjøper kan tenkes å resultere i for Kjøper eller tredjepart. Tilbyder holdes også fri for ansvar for leverte nettsiders kommersielle effekt, deres synlighet i søkeresultater, eller mangel av sådanne, tap av kunder, inntekter o.l.

Tilbyders fulle erstatningsansvar dersom Tjenesten ikke kan leveres i henhold til ordrebekreftelsen og denne Avtalen er uansett skyldforhold begrenset oppad til verdien av fakturaene/forskuddet Kjøper allerede har betalt.

Kjøper er ansvarlig for å holde Tilbyder oppdatert om endring av e-postadresse, faktureringsinformasjon osv.

5. Rettigheter

Tilbyder eier opphavsretten til layout, design og kode på nettstedet produsert for Kjøper, samt varemerket knyttet til sitt eget nettsted. Ved endelig betaling av den fulle kontraktssummen overfører Tilbyder automatisk til Kjøper, uten videre krav, en eksklusiv, tidsubegrenset brukslisens. Kjøper kan bruke nettstedet fritt og videreutvikle det uten begrensninger, men det er ulovlig å kopiere, videreformidle, selge, eller på andre måter utnytte Tilbyders opphavsrett til nettstedets originale bestanddeler, enten i sitt tekniske eller grafiske tilsnitt. Denne begrensningen gjelder uavhengig av om Kjøper er kunde av Tilbyder på tidspunktet for brudd på klausulen.

Kjøper har eierrettighetene til sitt eget innhold. Kjøper har rett til vederlagsfritt å få med seg hele nettstedet, innhold og data hvis kundeforholdet avsluttes. Tiden Tilbyder bruker på flyttingen/eksporten faktureres etter avtale.

Kjøper må ha bruksrett til alle bilder, tekster og annet materiale som legges ut på nettstedet. Tilbyder kan bli tvunget til å fjerne innhold som er i konflikt med opphavsretten. Rimelig frist for utbedring vil bli gitt. Hvis ikke pålegg etterfølges vil Avtalen sies opp uten oppsigelsestid. Ved rettskraftig dom eller varsel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartleverandør kan Kjøpers nettside i verste fall bli tatt ned i påvente av utbedringer.

Ved økte krav til fillagring og båndbredde (ved f.eks. lagring av store filer, streaming, eller svært høye besøkstall) står Tilbyder fritt til å fakturere et tillegg etter nærmere avtale for å dekke ekstrakostnader ut over den inngåtte kontraktssummen.

Tilbyder forbeholder seg retten til å referere til Kjøpers nettsted med lenke som egenpromotering. Kjøper kan ikke selv fjerne eller skjule Dovre Media-logoen med tilhørende lenke fra nettstedet sitt uten avtale med Tilbyder.

6. Overføring

Kjøper kan ved et eventuelt salg av Tilbyders virksomhet bli overført til ny eier, som overtar Tilbyders forpliktelser og rettigheter etter denne Avtalen. Kjøper skal varsles i rimelig tid.

Ny Tilbyder skal videreføre avtalevilkårene som gjelder på overtakelsestidspunktet i minst 12 måneder og har rett til å gjøre prisjusteringer i henhold til denne Avtalen.

7. Personvern og databehandler-erklæring

Kjøper godkjenner ved å bestille Tjenesten at all informasjon avgitt ved bestilling og kommunikasjon i andre kanaler kan lagres hos Tilbyder i henhold til personopplysningsloven for å brukes til å levere og fakturere Tjenesten, samt til å kommunisere med Kjøper om Tjenesten og Tilbyders virksomhet.

Ingen opplysninger deles med tredjepart, unntatt hvis Tilbyders virksomhet selges, jf. punkt 6 «Overføring», eller hvis det foreligger gyldig kjennelse om utlevering av datamateriale til norske myndigheter iht. straffeprosessloven.

Atle Hansson er personvernombud for Tilbyder og kan kontaktes på post@dovremedia.no. Personopplysninger lagres forsvarlig i IT-løsninger som har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå iht. EUs personvernforordning §32 (GDPR). Tilbyder har iverksatt interne tiltak for å forebygge eksponering og misbruk av konfidensielle opplysninger.

Kjøper må følge personvernlovverket for sitt eget nettsted. Kjøper må informere om personvern og cookies på nettsiden sin i henhold til norsk lov og GDPR-regelverket. Kjøper er fullt ut ansvarlig for egne brudd på denne klausulen, men i tilfelle trussel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartsleverandør vil nettsiden kunne bli tatt ned i påvente av utbedringer dersom Tilbyder står som hosting-leverandør. Tilbyder kan si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis ikke Kjøper etterfølger pålegg fra myndighetene.

8. Tvister

Tvister om denne Avtalen, og tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, skal forsøkes løst i minnelighet før behandling ved de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som gjeldende for valg av verneting. Hvis en tvist ikke kan løses i minnelighet, forbeholder Tilbyder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Gjelder fra 01.01.2021

Kontakt